OBCHODNÉ PODMIENKY

Obchodné podmienky

Prevádzkovateľom internetového obchodu (ďalej aj "e-shop" alebo "internetový obchod") umiestneného na doméne vinochudy.sk (ďalej len "internetová doména") je:

VÍNO CHUDÝ, s.r.o.

sídlo: 925 55 Vinohrady nad Váhom 56

zápis:oddiel Sro, vložka číslo 23465/T , register Okresného súdu Trnava

prevádzka: 925 55 Vinohrady nad Váhom 56

IČO: 44607989Obchodné podmienky

Prevádzkovateľom internetového obchodu (ďalej aj "e-shop" alebo "internetový obchod") umiestneného na doméne vinochudy.sk (ďalej len "internetová doména") je:

VÍNO CHUDÝ, s.r.o.

sídlo: 925 55 Vinohrady nad Váhom 56

zápis:oddiel Sro, vložka číslo 23465/T , register Okresného súdu Trnava

prevádzka: 925 55 Vinohrady nad Váhom 56

IČO: 44607989

DIČ:2022785820

IČ DPH:SK2022785820

tel.: 0903 412 997

e-mail: vinochudy@vinochudy.sk

Upozornenie: Sme platcami DPH!

orgány dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia, Pekárska 23, 917 01 Trnava 1
Odbor výkonu dozoru a Právny odbor
tel. č. 033/321 25 27, 033/321 25 21, fax č. 033/321 25 23

Štátna veterinárna a potravinová správa SR (podľa zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení zákona č. 23/2002 Z. z. pre potravinárske výrobky) Botanická 17, 842 13 Bratislava, email: sekretariat-UR@svps.sk, Telefón: 02/ 602 57 212

(ďalej len "spoločnosť")

Článok I.

Základné pojmy

1. Predávajúci - spoločnosť, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti vo svojom mene, na svoj účet, a ktorá prostredníctvom e-shopu predáva tovar.

2. Spotrebiteľ - fyzická osoba, ktorá nakupuje tovar prostredníctvom internetového obchodu, a ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

3. Tovar - tovar alebo služba ponúkaný prostredníctvom e-shopu.

4. Objednávka - úkon spotrebiteľa uskutočnený prostredníctvom e-shopu, ktorý vyjadruje vôľu spotrebiteľa nakúpiť tovar v e-shope.

5. Cena - celková cena uvedená v objednávke, najmä cena za všetok tovar, ktorý si spotrebiteľ objednal a je uvedený v objednávke, ako aj DPH či iné dane, poplatky, vrátane ceny dopravy. Cena dopravy (dopravné) - cena za dopravu tovaru k spotrebiteľovi a prípadne manipulácia s tovarom (vynesenie a pod.), ak je v cene dopravy zahrnutá vrátane poštovného a iných nákladov s poplatkov.

6. VOP - tieto všeobecné obchodné podmienky.

Článok II.

Všeobecné ustanovenia

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú:

a) proces nákupu tovaru spotrebiteľom prostredníctvom e-shopu.

b) podmienky predaja a nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu predávajúceho.

c) práva a povinnosti zmluvných strán, predávajúceho a spotrebiteľa, vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi týmito stranami, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru prostredníctvom e-shopu predávajúceho.

Článok III.

Objednávka a uzavretie zmluvy

1. Spotrebiteľ si objednáva tovar u predávajúceho prostredníctvom e-shopu prevádzkovaného na internetovej doméne.

2. Popis tovaru, jeho vlastnosti, dostupnosť na sklade a jeho cena sú uvedené pri jednotlivých položkách ponúkaného tovaru v e-shope. Vyobrazenia tovarov v e-shope a údaj o dostupnosti tovaru na sklade sú len informatívneho charakteru.

3. Nákup tovaru v e-shope je možný spotrebiteľom bez registrácie.

4. Po stlačení tlačidla "Do košíka" alebo tlačidla so symbolom nákupného košíka pri tovare sa položka tovaru pridá do nákupného košíka spotrebiteľa. Nákupný košík spotrebiteľa je kedykoľvek počas vytvárania objednávky k dispozícii na nahliadnutie a zmeny v položkách objednávky.

5. Počas nákupného procesu si spotrebiteľ zvolí spôsob úhrady a dopravy tovaru podľa možností, ktoré ponúka predávajúci. K cenám za jednotlivé tovary sa pripočíta aj cena za dopravu podľa zvoleného druhu dopravy, ak predávajúci umožňuje dopraviť tovar viacerými spôsobmi. Pokiaľ nie je cena dopravy hradená spotrebiteľom je táto skutočnosť uvedená v záverečnej kontrole objednávky, pričom spotrebiteľ je počas nákupného procesu informovaný o cene dopravy alebo o zľave z ceny dopravy.

6. Objednávku spotrebiteľ ukončí stlačením tlačidla "Objednávka s povinnosťou platby". Pred odoslaním má spotrebiteľ k dispozícii odkaz na tieto VOP.

7. Odoslaním objednávky spotrebiteľ potvrdzuje, že sa mal možnosť oboznámiť aj o:

a) vlastnostiach tovaru.

b) celkovej cene, ktorú je povinný predávajúcemu uhradiť.

8. Po odoslaní objednávky sa táto zaregistruje v systéme e-shopu a súčasne predávajúci zašle na e-mailovú adresu spotrebiteľa:

a) potvrdenie objednávky s informáciami o objednanom tovare.

b) poučenie spotrebiteľa o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy vrátane formulára na uplatnenie tohto práva.

c) odkaz na znenie VOP, ktoré je platné a účinné v čase vytvorenia objednávky spotrebiteľom.

d) odkaz na reklamačný poriadok predávajúceho.

9. Doručením potvrdenia o prijatí objednávky podľa bodu 10 tohto článku VOP spolu s ostatnými dokumentmi spotrebiteľovi sa zmluva o kúpe tovaru považuje za uzavretú.

10. Kupujúci potvrdením objednávky zároveň dáva predávajúcemu súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle platnej legislatívy SR. Tento súhlas môže kupujúci kedykoľvek odvolať a to písomným oznámením predávajúcemu. Predávajúci sa zaväzuje, že bez písomného súhlasu kupujúceho nebude využívať osobné údaje kupujúceho na komerčné účely ani ich neposkytne tretím stranám.

11. Minimálne množstvo pre platnú objednávku vín je stanovená na 6 fliaš(možná kombinácia viacerých odrôd vín) alebo jeden Bag-In-Box a vyššie množstvá sú ich násobky.

12. Kupujúci sa zaväzuje v objednávke resp. v registrácii uviesť výlučne pravdivé údaje, tak aby bolo možné správne a včas doručiť objednaný tovar. A platiť za tovar kúpnu cenu v plnej výške, v stanovenej lehote splatnosti a v zmysle obchodných podmienok platných v deň odoslania objednávky a jej následného potvrdenia zo strany predávajúceho. Objednaný tovar riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť a v prípade závad spísať so zástupcom prepravcu zápis o reklamácii. Iba na základe tohto zápisu je možné uplatniť reklamáciu. Objednaný tovar sa stáva vlastníctvom kupujúceho po úplnom zaplatení ceny tovaru v zmysle vystavenej faktúry. V prípade neprevzatia objednaného tovaru si predávajúci bude voči kupujúcemu uplatňovať nárok na náhradu vzniknutej škody vrátane ušlého zisku. Kupujúci prehlasuje, že ku dňu odoslania objednávky dovŕšil vek min. 18 rokov.

13. Predávajúci sa zaväzuje dodať daný druh a množstvo tovaru na základe objednávky kupujúceho v cene platnej v čase vystavenia objednávky a za dohodnutých platobných podmienok, objednaný tovar adekvátne zabalený zaslať v stanovenej lehote (u príslušného tovaru) kupujúcemu na ním určenú adresu doručenia s daňovým dokladom o predaji, t.j. faktúrou a dodací listom. Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie tovaru zavinené kuriérskou spoločnosťou a za poškodenie zásielky zavinené kuriérskou spoločnosťou.

Článok IV.

Platobné podmienky

1. Všetky ceny tovarov v objednávke aj v e-shope sú uvedené vrátane DPH. K cene bude pripočítané dopravné, pokiaľ si spotrebiteľ zvolil spôsob dopravy sprostredkovateľom doručenia (ďalej aj "dopravca" alebo "kuriér") a pokiaľ váha spolu objednaného tovaru nepresahuje 8kg, ak presahuje váhu 8kg ide cena dopravy na ťarchu predávajúceho. Skutočnosť poskytnutia dopravného na ťarchu predávajúceho je uvedená v objednávke pri voľbe spôsobu doručenia. Hodnota objednávky je uvedená počas celého nákupného procesu. Cena dopravy je stanovená podľa platného cenníka sprostredkovateľa doručenia. Cenu podľa objednávky môže spotrebiteľ uhradiť:

a) Prevodný príkaz: pri prevodnom príkaze bude tovar vyexpedovaný zo skladu po obdržaní platby na účet predávajúceho. Ak sa chcete pred zaplatením objednávky uistiť, že Vami požadované množstvo máme skladom, kontaktujte nás telefonicky alebo e-mailom. Dodacia doba vína je do 7 pracovných dní. Na uhradenie platby využite číslo účtu: 2624160247/1100, IBAN: SK85 1100 0000 0026 2416 0247, BIC: TATR SK BX.

b) Hotovostná dobierka - pri prevzatí tovaru od prepravcu. Platba kartou nie je možná.

c) Hotovosť - pri prevzatí tovaru u predávajúceho.

Článok V.

Dodacie podmienky

1. Predávajúci umožňuje tieto spôsoby dodania tovaru spotrebiteľovi:

a) osobné prevzatie (osobný odber).

b) doručenie predávajúcim (rozvoz).

c) sprostredkovateľom doručenia (kuriér).

2. Predávajúci sa zaväzuje dodať objednaný tovar spotrebiteľovi v primeranej lehote (ďalej aj "dodacia lehota"). Dodávky tovaru, ktorého objednávku predávajúci potvrdil budú realizované podľa prevádzkových možností predávajúceho, zvyčajne do 7 pracovných dní od záväzného potvrdenia objednávky. Vo výnimočných prípadoch môže predávajúci jednostranne predĺžiť dodaciu lehotu, a to aj opakovane. Predávajúci si vyhradzuje právo predĺžiť dodaciu lehotu v prípadoch vzniknutých vyššou mocou alebo v prípadoch, keď nie je možné z objektívnych príčin uskutočniť dodávku v obvyklej dodacej lehote. V prípade zmeny dodacej lehoty predávajúci informuje o tejto skutočnosti spotrebiteľa prostredníctvom elektronickej správy (e-mailu) alebo SMS správy. O odoslaní tovaru, alebo o jeho pripravení na osobné prevzatie je spotrebiteľ dodatočne informovaný prostredníctvom elektronickej správy (e-mailu) a/alebo SMS správy.

3. Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť objednávku a/alebo odstúpiť od zmluvy o kúpe tovaru:

a) neštandardného či špekulatívneho charakteru.

b) z dôvodu vypredania zásob tovaru, jeho nedostupnosti alebo ak výrobca prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z objednávky spotrebiteľa, alebo z dôvodov vyššej moci.

c) v prípade, ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od predávajúceho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar spotrebiteľovi v lehote určenej týmito VOP alebo v objednanej cene.

4. Ak predávajúci odmietne objednávku a/alebo odstúpi od zmluvy o kúpe tovaru, je povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať spotrebiteľa a do 14 dní mu vrátiť cenu zaplatenú za tovar, ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú na náhradnom plnení. Pri náhradnom plnení je predávajúci povinný spotrebiteľovi dodať tovar v rovnakej kvalite a cene.

5. Ak spotrebiteľ objedná viac kusov tovaru, ako je informatívne uvedené aktuálne dostupné množstvo tohto tovaru na sklade predávajúceho, e-shop umožní vytvoriť objednávku. Po odoslaní objednávky bude spotrebiteľ informovaný o dostupnosti tovaru a môže sa rozhodnúť pre okamžité čiastočné doručenie tovaru, ktorý je dostupný na sklade, alebo pre doručenie celkového objednaného množstva tovaru až v čase jeho dostupnosti.

6. Ak je zvolený spôsob dopravy sprostredkovateľom doručenia, predávajúci dodá spotrebiteľovi objednaný tovar na adresu, ktorú spotrebiteľ uviedol ako dodaciu adresu v objednávke. Spotrebiteľ je povinný prevziať tovar v mieste dodania osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru. Ak je predmetom dodania tovar, ktorého predaj je viazaný osobitnými predpismi na dosiahnutie minimálneho veku objednávateľa, má predávajúci alebo sprostredkovateľ doručenia právo na overenie dosiahnutia veku oprávňujúceho objednávateľa na prevzatie tovaru.

7. Spotrebiteľ je povinný skontrolovať dodaný tovar ako aj jeho obal ihneď pri jeho dodaní. V prípade, ak spotrebiteľ zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť preukázateľne zápisom na potvrdenie o dodaní oznámiť sprostredkovateľovi doručenia a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru v zásielke. V prípade zistenia poško-denia tovaru, je spotrebiteľ povinný vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru na dokladoch o doručení, ktorého správnosť potvrdí sprostredkovateľ doručenia (kuriér). Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne predávajúci poskytnúť odstránenie vád tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných vád tovaru dodať spotrebiteľovi nový tovar. Predávajúci nezodpovedá za poškodenia tovaru spôsobené spotrebiteľom.

8. Spotrebiteľ je povinný svojím podpisom, alebo podpisom splnomocnenej osoby, pri prevzatí objednaného tovaru potvrdiť predávajúcemu na dodacom liste prevzatie tovaru.

9. Ak spotrebiteľ zvolí spôsob doručenia osobné prevzatie, je tovar pripravený predávajúcim na prevzatie po zaslaní avíza o možnosti jeho prevzatia v maloobchodných predajniach alebo v sklade predávajúceho. Adresa prevádzok a prevádzkový čas miesta osobného prevzatia sú dostupné pri vytvorení objednávky a/alebo pri potvrdení objednávky predávajúcim. V prípade, ak spotrebiteľ neprevezme tovar do 7 dní po uplynutí avíza o možnosti jeho prevzatia, je predávajúci oprávnený odstúpiť od zmluvy o kúpe tovaru.

10. Predávajúci odovzdá spotrebiteľovi pri osobnom prevzatí alebo v zásielke s tovarom dodací list. Daňový doklad (faktúru) zasiela predávajúci spotrebiteľovi v elektronickej podobe (ďalej len "elektronická faktúra") na e-mailovú adresu spotrebiteľa. Elektronickou faktúrou sa na tento účel rozumie elektronický dokument vo formáte PDF, ktorý je, nie však nevyhnutne, podpísaný elektronickým podpisom predávajúceho podľa osobitného predpisu, pričom elektronická faktúra je plnohodnotnou náhradou faktúry - daňového dokladu v papierovej forme.

Článok VI.
Odstúpenie od zmluvy

1. Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy o kúpe tovaru bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa:

a) uzavretia zmluvy.

b) kedy spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar, v prípade zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru.

c) kedy spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar, ktorý bol dodaný ako posledný, ak sa tovary objednané v jednej objednávke dodávajú oddelene.

d) kedy spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme posledný diel alebo kus, ak sa dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov.

e) kedy spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme prvý dodaný tovar ak sa tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia.

2. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy spotrebiteľ informuje o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom) na adresy predávajúceho uvedené vyššie.

3. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak spotrebiteľ zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

4. Po odstúpení od zmluvy budú spotrebiteľovi vrátené všetky platby, ktoré uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä cena vrátane nákladov na doručenie tovaru. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak spotrebiteľ zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý má v ponuke predávajúci. Platby budú spotrebiteľovi vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy bude predávajúcemu doručené oznámenie o odstúpení od zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký spotrebiteľ použil pri platbe, ak spotrebiteľ výslovne nesúhlasil s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

5. Platba za tovar bude spotrebiteľovi uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na adresu predávajúceho alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr. Spotrebiteľ zašle tovar späť alebo ho prinesie na adresu predávajúceho najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak je tovar odoslaný späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.

Článok VII.
Reklamácie

1. Ak kupujúci preukáže, že mu bol doručený nesprávny tovar alebo zakúpený tovar mu bol dodaný v zlej kvalite, má nárok na bezplatnú výmenu tovaru, alebo vrátenie peňazí. Kupujúci znáša náklady na vrátenie reklamovaného tovaru. Predávajúci v tomto prípade nevracia kupujúcemu cenu za prvú prepravu.

2. Reklamácie sú vybavované:

a) telefonicky v pracovných dňoch na telefónnom čísle 0903 412 997

b) e-mailom vinochudy@vinochudy.sk

c) poštou na adresu sídla predávajúceho

d) osobne na adresu sídla predávajúceho

3. Aby ste predišli znehodnoteniu vína a prípadným reklamáciám, dodržujte prosím zásady správneho skladovania naflaškovaného vína. Fľaškové vína skladujeme v suchých, tmavých miestnostiach v stojanoch určených na ich skladovanie. Tie umožňujú víno uložiť vodorovne, čo zaručuje, že korok, ktorým sú uzavreté, je stále vlhký a nevysychá. Ak by sa tak stalo, mohol by sa do fľaše vzniknutými pórmi v korkovom uzávere dostať vzduch, ktorý najmä pri zmenách teplôt pôsobí nepriaznivo na akosť vína. To sa samozrejme netýka fľašiek uzavretých umelými polyetylénovými zátkami, ktoré môžu zostať stáť. Teplota v miestnosti by nemala kolísať a mala by byť stála. Víno skladujeme pri teplotách 10 - 15°C. Pred expedíciou z nášho skladu k Vám je víno vizuálne prekontrolované na prípadné závady.

Článok VIII.
Ochrana osobných údajov

1. Ustanovenie tejto časti sa vzťahujú na kupujúcich, ktorí sú fyzickými osobami. Predávajúci si váži osobné údaje kupujúcich a chráni ich pred zneužitím. Tieto informácie zhromažďuje preto, aby skvalitnil svoje služby. Osobné údaje kupujúcich sú plne zabezpečené proti zneužitiu. Údaje sú bezpečne uchovávane a sú zdieľané len s osobami, ktoré spracovávajú osobné údaje kupujúcich na základe písomného poverenia predávajúceho. Tieto osoby sa pri ich spracovaní riadia rovnakými podmienkami ochrany osobných údajov ako predávajúci. Kupujúci uzatvorením zmluvy súhlasí so spracovaním a zhromažďovaním svojich osobných údajov v databáze predávajúceho a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Toto spracovanie a zhromažďovanie osobných údajov môže byť zo strany predávajúceho v budúcnosti použité za účelom prípadnej ponuky obchodu a služieb zákazníkovi. Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom a právo požiadať predávajúceho o vysvetlenie a právo na blokovanie, vykonanie opravy, doplnenie či likvidáciu osobných údajov. Poskytnutie osobných údajov je zo strany kupujúceho dobrovoľné, avšak nevyhnutné pre uzatvorenie zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim.

2. Používaním internetového obchodu predávajúceho kupujúci súhlasí so zhromažďovaním a používaním informácií o kupujúcom a jeho nákupoch na neurčitú dobu. Pravidlá zaobchádzania s týmito údajmi sú popísané v tomto dokumente. Ak v budúcnosti dôjde k ich zmene, budú detaily nových pravidiel na týchto stránkach publikované.

3. Osobné údaje sú poskytované externým prepravcom a bankám, ktorým sú údaje predávané v minimálnom rozsahu nevyhnutne potrebnom pre bezproblémové doručenie tovaru a jeho úhradu.

Článok IX.
Záverečné ustanovenia

1. Na vzťahy neupravené týmito VOP sa vzťahujú príslušné ustanovenia:

a) zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

b) zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov,

c) zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z.,

d) zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a dopl-není niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

e) zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

2. Spotrebiteľ vyhlasuje, že sa oboznámil s týmito VOP a zaväzuje sa ich dodržiavať.

3. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. VOP alebo jej zmeny sú platné a účinné od ich zverejnenia na internetovej stránke predávajúceho.

Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 4. apríla 2020.