OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ochrana osobných údajov


Článok I.

Totožnosť a kontaktné údaje správcu

1. Predávajúci spracúva osobné údaje dotknutých osôb na účely zaslania objednaného tovaru a na marketingové účely so súhlasom dotknutej osoby v súlade s nariadením (EÚ) 2016/679 ("GDPR") a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Dotknutá osoba prejaví svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov pri objednaní si tovaru prostredníctvom internetového obchodu www.vinochudy.sk alebo iným vhodným spôsobom.

2. Svoju informačnú povinnosť voči kupujúcemu v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovávaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "nariadenie GDPR") súvisiace so spracovaním osobných údajov kupujúceho pre účely plnenie kúpnej zmluvy, pre účely jednania o tejto zmluve a pre účely plnenia verejnoprávnych povinností predávajúceho plní predávajúci prostredníctvom zvláštneho dokumentu.

3. Správcom Vašich osobných údajov je spoločnosť VÍNO CHUDÝ, s.r.o., so sídlom 925 55 Vinohrady nad Váhom 56, Slovenská republika, identifikačné číslo: 44607989, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trnava, oddiel Sro, vložka číslo 23465/T, (ďalej len "správca").

4. Kontaktné údaje správcu sú nasledujúce: 925 55 Vinohrady nad Váhom 56, Slovenská republika, adresa elektronickej pošty: vinochudy@vinochudy.sk telefón: +421 903 412 997.

5. Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.

Článok II.

Zákonný dôvod spracovania osobných údajov

1. Zákonným dôvodom spracovania Vašich osobných údajov je Váš súhlas dávaný týmto správcovi v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "nariadenie").

2. Produkty poskytované v našom e‐shope www.vinochudy.sk, na ktoré sa podľa týchto podmienok vyžaduje súhlas dotknutej osoby, nie sú určené osobám mladším ako 18 rokov.

Článok III.

Účel spracovania osobných údajov

1. Účelom spracovania Vašich osobných údajov je zaslanie objednaného tovaru a iných marketingových aktivít správcom voči Vašej osobe.

2. Osobnými údajmi sú meno, priezvisko, fakturačná adresa, IČO, DIČ, telefónne číslo a emailová adresa (na účely zaslania informácií o objednávke a komunikáciu so zákazníkom ohľadom vybavenia objednávky).

3. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 nariadenia.

Článok IV.

Doba uloženia osobných údajov

1. Doba, po ktorú budú Vaše osobné údaje správcom uložené, sú 3 roky, najdlhšie však do odvolania Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov (na tento účel spracovania).

Článok V.

Ďalší príjemcovia osobných údajov.

1. Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov budú firmy - prevádzkovateľ e-shopového systému Webnode, ReMax Courier Service spol. s r.o. (prepravná služba), PayPal (finančné služby).

Článok VI.

Spracovanie údajov

1. Spracovanie osobných údajov na účely uskutočnenia objednávky.

a) Účely spracúvania osobných údajov: vystavenie daňového dokladu, kontaktovanie zákazníka ohľadom objednávky, plnenie zmluvy.

b) Právny základ spracúvania osobných údajov:

Spracúvanie osobných údajov (meno, priezvisko, titul, ulica a číslo, PSČ, mesto) je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná. Predovšetkým podľa zákona č. 222/2004 Z. Z. O dani z pridanej hodnoty.

Spracúvanie osobných údajov (email, telefónny kontakt) je nevyhnutné na plnenie zmluvy.

c) Doba uchovávania osobných údajov je 10 rokov

2. Spracovanie osobných údajov na účely zasielania marketingových informácií.

Pre spracovanie osobných údajov na účely zasielania marketingových informácií, platia všeobecné informácie k spracovaniu osobných údajov uvedené vyššie, a taktiež:

a) Účel spracúvania osobných údajov: zasielanie marketingových informácií

b) Právny základ spracúvania osobných údajov: článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR - dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jede alebo viaceré konkrétne účely.

c) Doba uchovávania osobných údajov - 3 roky

3. Spracovanie osobných údajov na účely spracovania cookies.

Pre spracovanie osobných údajov na účely spracovania cookies, platia všeobecné informácie k spracovaniu osobných údajov uvedené vyššie, a taktiež:

a) Účely spracúvania osobných údajov: napríklad: poskytovanie služieb, personalizácia reklám, analýza návštevnosti. Cookies su malé množstvo dát, ktoré servery pošlú prehliadaču. Ten ich uloží na počítači užívateľa. Pri každej ďalšej návšteve stránok potom prehliadač tieto dáta posiela späť serveru.

b) Právny základ spracúvania osobných údajov: článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR - dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účel

c) Doba uchovávania osobných údajov - Súbory cookie používané na našich stránkach je možné z hľadiska ich trvanlivosti rozdeliť na dva základné typy. Krátkodobé tzv. "session cookie," ktoré sú iba dočasné a zostávajú uložené vo vašom prehliadači iba do tej doby, pokiaľ prehliadač zavriete, a dlhodobé tzv. "persistent cookie", ktoré zostávajú uložené vo vašom zariadení dlhšiu dobu alebo do doby, kým ich manuálne neodstránite, pričom doba ponechania súborov cookie vo vašom zariadení závisí do nastavenia samotnej cookie a nastavenia Vášho prehliadača.

Článok VII.

Práva subjektu údajov

1. Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od správcu prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie Vašich osobných údajov, prípadne obmedzenie ich spracovania, právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov a ďalej právo na prenosnosť Vašich osobných údajov.

2. Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov daný správcovi. Týmto však nie je dotknutá zákonnosť spracovania Vašich osobných údajov pred takýmto odvolaním súhlasu. Váš súhlas so spracovaním osobných údajov môžete odvolať na emaile vinochudy@vinochudy.sk

3. Ak by ste sa domnieval(a), že spracovaním Vašich osobných údajov bolo porušené alebo je porušované nariadenie, máte okrem iného právo podať sťažnosť u dozorného úradu.

4. Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie Vašich osobných údajov nie je zákonnou či zmluvnou požiadavkou a ani nie je požiadavkou, ktorá je nutná k uzatvoreniu zmluvy.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 1.5.2018